CONDOR CENTRE, KAVAJA STREET, TIRANA, ALBANIA

PROFILI I KOMPANISË SΙISTEMI I RI SHËNDETËSOR

Sistemi i ri shëndetësor «NHS» vepron në krijimin dhe menaxhimin e programeve të kujdesit shëndetësor parësor dhe dytësor në emër të kompanive dhe organizatave të sigurimit me certifikim për cilësinë e shërbimeve dhe procedurave të saj.

  • Kompania vepron në Greqi, Qipro, Shqipëri, Serbi dhe Bullgari dhe në të ardhmen planifikon të zhvillohet në Angli, Serbi, Rumani che Hungari.
  • Në çdo vend që zhvillohet "Sistemi Shëndetësor" i "NHS", mbështetet nga furnizuesit më të mëdhenj mjekësorë dhe më të besuar për të ofruar shërbime shëndetësore cilësore në të gjithë spektrin e kujdesit parësor. Në sistemin shëndetësor të "NHS" përfshihen spitalet më të specializuara, qendrat mjekësore më të avancuara teknologjikisht, poliklinikat, fizioterapi, oftalmologji dhe qendrat dentare dhe të gjitha specialitetet mjekësore që mbulojnë të gjitha shërbimet e kujdesit parësor.
  • Sistemi i ri shëndetësor mban dhe menaxhon programet e kujdesit dytësor në emër të kompanive të sigurimeve, në bashkëpunim me spitalet më të mëdha.
  • Sistemi i ri Shëndetësor është certifikuar me standardet:
    ISO 9001: 2015, në sistemin e "Menaxhimit të Cilësisë" dhe
    ISO / IEC: 270001: 2013, në "Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit".

CONTACT

CONDOR CENTRE, KAVAJA STREET,
1st FLOOR, MUNICIPAL UNIT no 7,
TIRANA, ALBANIA
e-mail: info@newhealthsystem.gr

ISO CERTIFIED

NHS ISONHS ISO